Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Smart Business Partners w wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

DEFINICJE

Administrator - Administratorem Twoich danych osobowych jest: Viccan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Skotnickiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000754913  oraz pod numerem NIP: 8371861410 zwana dalej Administratorem.

Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka - niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe stosując się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
 2. Ograniczenie celu;
 3. Minimalizacja danych;
 4. Prawidłowość;
 5. Ograniczenie przechowywania;
 6. Integralność i poufność.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@smartbusinesspartners.pl  lub listownie na 96-500 Sochaczew ul. Skotnickiego 13 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo w zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 

FORMULARZE KONTAKTOWE

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Podmiotem danych i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podmiot danych może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Jeżeli Dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego w serwisie internetowym Administratora są przetwarzane również w innych celach niż wskazane powyżej, wówczas informacja o tych innych celach jest zamieszczona w Polityce prywatności serwisu internetowego, w którym formularz kontaktowy się znajduje.

 

PROFILE NA PORTALACH FACEBOOK I LINKEDIN

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Dane osobowe takich osób są przetwarzane:

 • w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
 • w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
 • w celach statystycznych i analitycznych;
 • ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,

w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

UWAGA: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook i LinkedIn).

 

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.

Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

 

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach - np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. Okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiadasz prawo do:

 1. Żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. Przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.

 

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można złożyć:

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora podany w tej Polityce z dopiskiem "Dane osobowe" lub poprzez kontakt mailowy na adres e-mail Administratora: biuro@smartbusinesspartners.pl

 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

 

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.